123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Nauka dla dzieci za granicą > Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKTU POLONIJKA

POLONIJNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Organizatorzy i obsługa Projektu Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa poświęca szczególną uwagę ochronie danych osobowych uczestników Projektu a także osób zainteresowanych kształceniem swoich dzieci w jego ramach, kontaktujących się z nami w celu uzyskania informacji o aktualnej ofercie. Aby zapewnić Państwu przejrzystość co do stosowanych przez nas procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o uprawnieniach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Informujemy, że zasady i podstawy zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych a także zakres Państwa uprawnień związanych z ochroną danych osobowych ustalone zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków.

W jaki sposób możesz się skontaktować z nami oraz z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania. Nasze dane kontaktowe są następujące:

Adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl
Numer telefoniczny: +48 123 502 89
Adres biura obsługi Klienta: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również skontaktować się mailowo z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Krzysztofem Tusińskim, wysyłając wiadomość pod adres
kontakt@kancelariatusinski.pl.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów?

Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów z uwagi na fakt, że:

 1. jest to niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o kształcenie dziecka z wykorzystaniem Internetowej
  Platformy Edukacyjnej; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. jest to niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy
  Edukacyjnej oraz przedstawienia oferty dostępu do pełnej wersji Platformy; podstawę opisanego w tym punkcie
  przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wymagają tego od nas powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości,
  który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji rozliczeniowej; podstawę opisanego w tym punkcie
  przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak zapewnienie
  możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi przez naszych Klientów, prace nad doskonaleniem
  organizacji naszej pracy, stałe dopasowywanie naszych usług do potrzeb Klientów, informowanie Klientów i innych
  osób zainteresowanych o świadczonych przez nas usługach oraz prowadzenie statystyk dotyczących naszej
  działalności; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Skuteczne i wydajne świadczenie naszych usług oraz zapewnienie sobie możliwości realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów wymaga niekiedy skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych, które pomagając nam mogą uzyskać dostęp do danych osobowych naszych Klientów. W takich sytuacjach zawieramy z podmiotem trzecim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której ustalamy zasady przetwarzania oraz mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony danych w celu zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, ich poufności oraz bezpieczeństwa. Egzekwujemy od naszych kontrahentów przestrzeganie tych reguł.
Na powyższych zasadach dane osobowe naszych Klientów powierzamy następującym kategoriom odbiorców: podmioty świadczące usługi informatyczne, rachunkowe, marketingowe, hostingowe, usługi dostępu do chmury obliczeniowej oraz poczty elektronicznej.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Przepisy RODO zezwalają na korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w przypadku spełnienia określonych kryteriów, takich jak, między innymi, stwierdzenie przez Komisję Europejską w drodze decyzji, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, jak również zapewnienie, że państwo trzecie przestrzegało będzie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadkach, w których korzystamy z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dbamy o to, aby takie przetwarzanie zapewniało bezpieczeństwo naszym Klientom oraz spełniało wymogi wynikające z przepisów RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach:

Zakres danych Okres przetwarzania danych
Dane osobowe podane w formularzach prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie usług
edukacyjnych
Okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających
Dane osobowe umieszczone na dokumentach rozliczeniowych Okres przedawnienia zobowiązań podatkowych
Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym ze strony www.polonijka.edu.pl Okres trwania korespondencji zmierzającej do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez
Klienta a następnie okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego przetwarzania
Dane przetwarzane w celach marketingowych Jeżeli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania
Jeżeli są przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do czasu ustania tego interesu bądź
wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak chcesz uzyskać dostęp do wersji demo lub do pełnej wersji Internetowej Platformy Edukacyjnej lub uzyskać odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania dotyczące naszej działalności, podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne w celu wykonania umowy oraz niezbędne ze względu na wymogi wynikające z przepisów prawa regulujących przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania sprostowania tych danych w przypadku, w którym byłyby
  błędne,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w następujących przypadkach:
  1. dane przestały być niezbędne do celów, dla realizacji których są przez nas przetwarzane,
  2. dane były przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, która została przez Ciebie cofnięta, a nie
   dysponujemy inną podstawą przetwarzania Twoich danych,
  3. złożyłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
   interesu w sytuacji, w której przysługująca nam podstawa przetwarzania nie jest nadrzędna wobec Twoich
   praw, wolności i interesów; nie możesz jednak żądać usunięcia tych danych w przypadku, gdy są one nam
   potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. złożyłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  5. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  6. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku prawnego ciążącego
   przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
  7. jesteś osobą poniżej osiemnastego roku życia, a Twoje dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody Twojej lub
   Twojego przedstawiciela ustawowego;

chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. korzystania przez nas z prawa do swobody wypowiedzi i informacji,
 2. wywiązania się przez nas z ciążącego na nas obowiązku prawnego ciążącego przewidzianego w prawie Unii
  Europejskiej lub prawie polskim, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
  statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni
  realizację celów takiego przetwarzania,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach:
  1. Twoje dane zostały, według Ciebie, wpisane nieprawidłowo – ograniczenie przetwarzania będzie trwało
   przez okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych.
  2. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak sprzeciwiasz się ich usunięciu z naszej bazy, żądając
   w zamian ograniczenia ich przetwarzania.
  3. dane przestały być nam potrzebne, ale dla Ciebie są przydatne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
   roszczeń.
  4. złożyłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
   interesu – ograniczenie przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający na stwierdzenie, czy nasze
   prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,

wyjaśniamy, że w okresie ograniczenia przetwarzania Twoich danych możemy je wyłącznie przechowywać; inne czynności przetwarzania Twoich danych wymagały będą Twojej zgody, chyba że czynności te będą służyły ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, ochronie praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ich podjęcie będzie wymagane z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego;

 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
  się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie
  zgody lub w celu wykonania umowy oraz gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; masz również
  prawo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie
  techniczne możliwości zarówno po naszej stronie, jak również tego innego podmiotu,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
  danych, które wykonujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Twoją
  szczególną sytuacją; w każdych okolicznościach możesz zaś wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na
  potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku naruszenia przez nas
  przepisów o ochronie danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Polityka cookies

Serwis polonijka.edu.pl używa plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne mają ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z serwisów bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość naszych witryn.

Czym są pliki cookies ?
http://wszystkoociasteczkach.pl/
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci. Pliki cookies stosowane w serwisach PSP nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

 1. DOSTOSOWANIA ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH NASZYCH SERWISÓW DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA ORAZ OPTYMALIZACJI
  KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH; W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TE POZWALAJĄ ROZPOZNAĆ URZĄDZENIE UŻYTKOWNIKA SERWISU
  I ODPOWIEDNIO WYŚWIETLIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ, DOSTOSOWANĄ DO JEGO INDYWIDUALNYCH POTRZEB;
 2. TWORZENIA STATYSTYK, KTÓRE POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY SERWISU KORZYSTAJĄ ZE STRON
  INTERNETOWYCH, CO UMOŻLIWIA ULEPSZANIE ICH STRUKTURY I ZAWARTOŚCI;
 3. UTRZYMANIE SESJI UŻYTKOWNIKA SERWISU (PO ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ PODSTRONIE
  SERWISU PONOWNIE WPISYWAĆ LOGINU I HASŁA.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. “NIEZBĘDNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH SERWISÓW PSP;
 2. PLIKI COOKIES SŁUŻĄCE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA;
 3. “WYDAJNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE ZBIERANIE INFORMACJI O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH
  SERWISÓW PSP;
 4. “FUNKCJONALNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE “ZAPAMIĘTANIE” WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA USTAWIEŃ I PERSONALIZACJĘ
  INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA;
 5. “SPOŁECZNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W SERWISACH PSP ZE
  ZNAJOMYMI W RAMACH SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZBUDOWANYCH WOKÓŁ PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH TAKICH JAK FACEBOOK,
  TWITTER ITP.

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.
Jak zarządzać plikami cookies ? Informacja dla wspieranych przeglądarek:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.