123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90

Świadectwo Polonijki –  Polonijnej Szkoły Podstawowej – zaświadcza o stopniu opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów. Na świadectwie znajdują się wyniki klasyfikacji końcoworocznej.

Świadectwo Polonijki ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, których rodzice planują powrót do Polski. Jest to cenna informacja dla dyrektora przyszłej placówki dziecka o zakresie wiedzy z polskiej podstawy programowej, jaką posiada uczeń.

Rodzic planujący zapisać dziecko do danej szkoły musi skontaktować się z dyrektorem placówki i przedstawić mu dokument, informujący o zakresie wiedzy, jaką dziecko zdobyło za granicą. Takim dokumentem jest świadectwo z zagranicznej szkoły . Na jego podstawie dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

W przypadku dzieci powracających z zagranicy, dyrektor wydaje decyzję odnośnie przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie świadectwa z zagranicznej placówki.

Dzieci powracające z zagranicy zmagają się często z wieloma trudnościami, do których zaliczają się m.in.:

-niewystarczająca znajomość języka polskiego (dzieci nie znają terminologii z poszczególnych przedmiotów, np. historii, biologii, matematyki);

-nieznajomość polskich lektur;

-trudności z kaligrafią;

-wolniejsze tempo czytania w języku polskim;

-problemy ze zrozumieniem treści zadań;

-różnice programowe.

Polonijka wychodzi naprzeciw problemom dzieci powracających z zagranicy.

Materiały edukacyjne Polonijki oparte są o polską podstawę programową, dlatego adaptacja w polskim systemie oświaty jest, w przypadku uczniów biorących udział w naszym projekcie, zdecydowanie łatwiejsza. Uczniowie Polonijki rozwiązując zadania z poszczególnych przedmiotów, poznają  słownictwo, które nie zawsze udaje się opanować w trakcie codziennych rozmów z rodzicami. Lekcje języka polskiego pozwalają zapoznać się z polskim kanonem lektur, a ćwiczone umiejętności pisarskie, rozwiązują problemy z kaligrafią.

Trzeba również pamiętać o tym, że przyjazd do Polski oznacza powrót nie tylko do samej szkoły, ale i  do polskiej kultury. Polonijka stara się pomóc dzieciom również i w tym względzie. Na platformie edukacyjnej znajduje się wiele informacji, które pozwolą pogłębić wiedzę na temat ojczystego kraju i jego kultury.