FAQ

Świadectwo PZPO – Polonijnego Zespołu Placówek Oświatowych – zaświadcza o stopniu opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów. Na świadectwie znajdują się wyniki klasyfikacji końcoworocznej. W klasach 1-3 wystawiamy oceny opisowe, a w klasach 4-8 wystawiamy oceny liczbowe.
Świadectwo PZPO ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, których rodzice planują powrót do Polski. Jest to cenna informacja dla dyrektora przyszłej placówki dziecka o zakresie wiedzy z polskiej podstawy programowej, jaką posiada uczeń.
W Polsce dziecko ma obowiązek uczęszczać do szkoły do 18. roku życia, więc musi być przyjęte do szkoły. Rodzic, który planuje zapisać dziecko do danej szkoły powinien skontaktować się z dyrektorem placówki i przedstawić mu świadectwo z zagranicznej instytucji. Ten dokument informuje o zakresie wiedzy, jaką dziecko zdobyło za granicą. Na jego podstawie dziecko zostanie przyjęte do szkoły.
W przypadku dzieci powracających z zagranicy, dyrektor wydaje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie świadectwa z zagranicznej placówki.
Dzieci powracające z zagranicy zmagają się często z wieloma trudnościami, do których zaliczają się m.in.:
  • niewystarczająca znajomość języka polskiego (dzieci nie znają terminologii z poszczególnych przedmiotów, np. historii, biologii, matematyki);
  • nieznajomość polskich lektur;
  • trudności z kaligrafią;
  • wolniejsze tempo czytania w języku polskim;
  • problemy ze zrozumieniem treści zadań;
  • różnice programowe.
Polonijka wychodzi naprzeciw problemom dzieci powracających z zagranicy. Materiały edukacyjne są oparte o polską podstawę programową, dlatego adaptacja w polskim systemie oświaty jest zdecydowanie łatwiejsza dla uczniów naszej szkoły. Podczas rozwiązywania zadań z poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają słownictwo, które nie zawsze udaje się opanować w trakcie codziennych rozmów z rodzicami. Lekcje języka polskiego pozwalają zapoznać się z polskim kanonem lektur, a ćwiczone umiejętności pisania rozwiązują problemy z kaligrafią. Trzeba pamiętać o tym, że przyjazd do Polski oznacza powrót nie tylko do samej szkoły, ale i do polskiej kultury. Polonijka stara się pomóc dzieciom również i w tym względzie. Na platformie edukacyjnej znajduje się wiele informacji, które pozwolą pogłębić wiedzę na temat ojczystego kraju i jego kultury.