FAQ

Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła on-line prowadzona przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. PZPO to jednostka oświatowa, która koordynuje również inny projekt edukacyjny – Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Siedziba biura zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Szlak 20/7.

Uczniowie korzystają z Internetowej Platformy Edukacyjnej, gdzie są udostępniane scenariusze lekcyjne. Program został przygotowany przez kadrę polskich nauczycieli. Wszystkie lekcje są zgodne z polską podstawą programową dla danej klasy. Materiały są wzbogacone o interaktywne ćwiczenia multimedialne, co sprawia, że nauka staje się przyjemna. Uczniowie mogą także korzystać z zajęć on-line z polskimi nauczycielami, jak również brać udział w spotkaniach integracyjnych. Prowadzone są Webinaria przedmiotowe dla całych klas. Raz w miesiącu organizowane są także lekcje w grupach 3/5-osobowych – tzw. Wideospotkania. Przez cały rok szkolny nad nauką uczniów czuwa Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna, która wspiera rodziców i dziecko w całym procesie nauczania.

Cena zależy od pakietu, który zostanie wybrany.

 • Pakiet Na Start kosztuje 1199 zł (233 GBP, 272 EUR, 298 USD)
 • Pakiet Mini – 1599 zł (310 GBP, 362 EUR, 397 USD),
 • Pakiet Medium – 1899 zł (370 GBP, 430 EUR, 472 USD)
 • Pakiet Standard – 2199 zł (427 GBP, 498 EUR, 546 USD),
 • Pakiet Premium – 4999 zł (969 GBP, 1132 EUR, 1242 USD).

Pakiety różnią się ofertą usług edukacyjnych, np. liczbą przedmiotów, możliwością przystąpienia do egzaminu, dostępem do zajęć z nauczycielami.

Dane rodzica wymagane przy rejestracji to imię, adres e-mail i numer telefonu, który pozwala na kontakt naszych pracowników i nauczycieli z rodzicem. Dane dziecka wymagane przy rejestracji to imię, nazwisko i rok urodzenia. Podanie wieku dziecka pozwala na przyporządkowanie ucznia do właściwej klasy.

Świadectwo PZPO – Polonijnego Zespołu Placówek Oświatowych – zaświadcza o stopniu opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów. Na świadectwie znajdują się wyniki klasyfikacji końcoworocznej. W klasach 1-3 wystawiamy oceny opisowe, a w klasach 4-8 wystawiamy oceny liczbowe.

Świadectwo PZPO ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, których rodzice planują powrót do Polski. Jest to cenna informacja dla dyrektora przyszłej placówki dziecka o zakresie wiedzy z polskiej podstawy programowej, jaką posiada uczeń.

W Polsce dziecko ma obowiązek uczęszczać do szkoły do 18. roku życia, więc musi być przyjęte do szkoły. Rodzic, który planuje zapisać dziecko do danej szkoły powinien skontaktować się z dyrektorem placówki i przedstawić mu świadectwo z zagranicznej instytucji. Ten dokument informuje o zakresie wiedzy, jaką dziecko zdobyło za granicą. Na jego podstawie dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

W przypadku dzieci powracających z zagranicy, dyrektor wydaje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie świadectwa z zagranicznej placówki.

Dzieci powracające z zagranicy zmagają się często z wieloma trudnościami, do których zaliczają się m.in.:

 • niewystarczająca znajomość języka polskiego (dzieci nie znają terminologii z poszczególnych przedmiotów, np. historii, biologii, matematyki);
 • nieznajomość polskich lektur;
 • trudności z kaligrafią;
 • wolniejsze tempo czytania w języku polskim;
 • problemy ze zrozumieniem treści zadań;
 • różnice programowe.

Polonijka wychodzi naprzeciw problemom dzieci powracających z zagranicy. Materiały edukacyjne są oparte o polską podstawę programową, dlatego adaptacja w polskim systemie oświaty jest zdecydowanie łatwiejsza dla uczniów naszej szkoły.
Podczas rozwiązywania zadań z poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają słownictwo, które nie zawsze udaje się opanować w trakcie codziennych rozmów z rodzicami.
Lekcje języka polskiego pozwalają zapoznać się z polskim kanonem lektur, a ćwiczone umiejętności pisania rozwiązują problemy z kaligrafią.
Trzeba pamiętać o tym, że przyjazd do Polski oznacza powrót nie tylko do samej szkoły, ale i do polskiej kultury. Polonijka stara się pomóc dzieciom również i w tym względzie. Na platformie edukacyjnej znajduje się wiele informacji, które pozwolą pogłębić wiedzę na temat ojczystego kraju i jego kultury.