FAQ

Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła on-line prowadzona przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. PZPO to jednostka oświatowa, która koordynuje również inny projekt edukacyjny – Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Siedziba biura zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Szlak 20/7.

Uczniowie korzystają z Internetowej Platformy Edukacyjnej, gdzie są udostępniane scenariusze lekcyjne przeznaczone na 36 tygodni nauki. Program został przygotowany przez kadrę polskich nauczycieli. Wszystkie lekcje są zgodne z polską podstawą programową dla danej klasy. Materiały są wzbogacone o interaktywne ćwiczenia multimedialne, co sprawia, że nauka staje się przyjemna. Uczniowie mogą także korzystać z zajęć on-line z polskimi nauczycielami. W weekendy prowadzone są Webinaria dla całych klas, które stanowią podsumowanie każdego tygodnia nauki. Raz w miesiącu organizowane są także lekcje w grupach 2/3-osobowych – tzw. Wideospotkania. Przez cały rok szkolny nad nauką uczniów czuwa Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna, do której rodzice mogą zgłaszać trudności dziecka z danego przedmiotu.

Cena zależy od pakietu, który zostanie wybrany. Pakiet Na Start kosztuje 1750 zł (359 GBP, 409 EUR, 469 USD), Pakiet Mini – 2199 zł (459 GBP, 509 EUR, 590 USD), Pakiet Standard – 2999 zł (619 GBP, 699 EUR, 809 USD), Pakiet Premium – 4999 zł (1039 GBP, 1159 EUR, 1349 USD). Pakiety różnią się ofertą usług edukacyjnych, np. liczbą przedmiotów, możliwością przystąpienia do egzaminu, dostępem do zajęć z nauczycielami.

Tak, w każdym momencie można wypisać dziecko ze szkoły. W przypadku rezygnacji zwracamy koszty za niewykorzystane miesiące nauki. Na przykład, jeśli rezygnacja została złożona w październiku, dzielimy zapłaconą kwotę przez 10 miesięcy (1999 zł : 10 = 199,9 zł) i zwracamy pieniądze za okres od listopada do czerwca (199,9 zł x 8 = 1599,2 zł). W przypadku skorzystania z płatności ratalnej nie zwracamy wpłaconych pieniędzy.

Dane rodzica wymagane przy rejestracji to imię i adres e-mail. Nieobowiązkowe jest podanie numeru telefonu, jednak pozwala to na kontakt rodzica z naszymi pracownikami i nauczycielami. Dane dziecka wymagane przy rejestracji to imię, nazwisko i rok urodzenia. Podanie wieku dziecka pozwala na przyporządkowanie ucznia do właściwej klasy.

Świadectwo PZPO – Polonijnego Zespołu Placówek Oświatowych – zaświadcza o stopniu opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów. Na świadectwie znajdują się wyniki klasyfikacji końcoworocznej. W klasach 1-3 wystawiamy oceny opisowe, a w klasach 4-8 wystawiamy oceny liczbowe.

Świadectwo PZPO ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, których rodzice planują powrót do Polski. Jest to cenna informacja dla dyrektora przyszłej placówki dziecka o zakresie wiedzy z polskiej podstawy programowej, jaką posiada uczeń.

W Polsce dziecko ma obowiązek uczęszczać do szkoły do 18. roku życia, więc musi być przyjęte do szkoły. Rodzic, który planuje zapisać dziecko do danej szkoły powinien skontaktować się z dyrektorem placówki i przedstawić mu świadectwo z zagranicznej instytucji. Ten dokument informuje o zakresie wiedzy, jaką dziecko zdobyło za granicą. Na jego podstawie dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

W przypadku dzieci powracających z zagranicy, dyrektor wydaje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie świadectwa z zagranicznej placówki.

Dzieci powracające z zagranicy zmagają się często z wieloma trudnościami, do których zaliczają się m.in.:

  • niewystarczająca znajomość języka polskiego (dzieci nie znają terminologii z poszczególnych przedmiotów, np. historii, biologii, matematyki);
  • nieznajomość polskich lektur;
  • trudności z kaligrafią;
  • wolniejsze tempo czytania w języku polskim;
  • problemy ze zrozumieniem treści zadań;
  • różnice programowe.

Polonijka wychodzi naprzeciw problemom dzieci powracających z zagranicy. Materiały edukacyjne są oparte o polską podstawę programową, dlatego adaptacja w polskim systemie oświaty jest zdecydowanie łatwiejsza dla uczniów naszej szkoły.
Podczas rozwiązywania zadań z poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają słownictwo, które nie zawsze udaje się opanować w trakcie codziennych rozmów z rodzicami.
Lekcje języka polskiego pozwalają zapoznać się z polskim kanonem lektur, a ćwiczone umiejętności pisania rozwiązują problemy z kaligrafią.
Trzeba pamiętać o tym, że przyjazd do Polski oznacza powrót nie tylko do samej szkoły, ale i do polskiej kultury. Polonijka stara się pomóc dzieciom również i w tym względzie. Na platformie edukacyjnej znajduje się wiele informacji, które pozwolą pogłębić wiedzę na temat ojczystego kraju i jego kultury.