123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90

Świadectwo Polonijki –  Polonijnej Szkoły Podstawowej – zaświadcza o stopniu opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów. Na świadectwie znajdują się wyniki klasyfikacji końcoworocznej.

Świadectwo Polonijki ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, których rodzice planują powrót do Polski. Jest to cenna informacja dla dyrektora przyszłej placówki dziecka o zakresie wiedzy z polskiej podstawy programowej, jaką posiada uczeń.

Rodzic planujący zapisać dziecko do danej szkoły musi skontaktować się z dyrektorem placówki i przedstawić mu dokument, informujący o zakresie wiedzy, jaką dziecko zdobyło za granicą. Takim dokumentem jest świadectwo z zagranicznej szkoły . Na jego podstawie dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

W przypadku dzieci powracających z zagranicy, dyrektor wydaje decyzję odnośnie przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie świadectwa z zagranicznej placówki.

Dzieci powracające z zagranicy zmagają się często z wieloma trudnościami, do których zaliczają się m.in.:

-niewystarczająca znajomość języka polskiego (dzieci nie znają terminologii z poszczególnych przedmiotów, np. historii, biologii, matematyki);

-nieznajomość polskich lektur;

-trudności z kaligrafią;

-wolniejsze tempo czytania w języku polskim;

-problemy ze zrozumieniem treści zadań;

-różnice programowe.

Polonijka wychodzi naprzeciw problemom dzieci powracających z zagranicy.

Materiały edukacyjne Polonijki oparte są o polską podstawę programową, dlatego adaptacja w polskim systemie oświaty jest, w przypadku uczniów biorących udział w naszym projekcie, zdecydowanie łatwiejsza. Uczniowie Polonijki rozwiązując zadania z poszczególnych przedmiotów, poznają  słownictwo, które nie zawsze udaje się opanować w trakcie codziennych rozmów z rodzicami. Lekcje języka polskiego pozwalają zapoznać się z polskim kanonem lektur, a ćwiczone umiejętności pisarskie, rozwiązują problemy z kaligrafią.

Trzeba również pamiętać o tym, że przyjazd do Polski oznacza powrót nie tylko do samej szkoły, ale i  do polskiej kultury. Polonijka stara się pomóc dzieciom również i w tym względzie. Na platformie edukacyjnej znajduje się wiele informacji, które pozwolą pogłębić wiedzę na temat ojczystego kraju i jego kultury.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.