Powrót do Polski

To miejsce stworzone dla wszystkich Rodziców, którzy planują powrót do Polski. Wiemy, że nierzadko wiąże się to z dużymi emocjami, dlatego chcielibyśmy pomóc Państwu i Państwa dzieciom w bezstresowym powrocie do polskiej szkoły.

Powrót do polskiej szkoły po emigracji – pytania i odpowiedzi

Dziecko zostaje przyjęte do szkoły na podstawie podania o przyjęcie oraz dokumentów ze szkoły lokalnej: świadectwa lub zaświadczenia wystawianego przez dyrekcję, które będzie potwierdzać i wskazywać klasę lub etap edukacji ukończonej za granicą.

Posiadanie polskiego świadectwa państwowego nie jest konieczne przy zapisie do polskiej szkoły.

Dziecko zapisywane jest do klasy na podstawie dokumentów ze szkoły lokalnej. Dyrektor bierze pod uwagę sumę lat nauki szkolnej dziecka. Może zostać przeprowadzony również test badający kompetencje językowe dziecka.

Dzieci powracające z emigracji mogą liczyć na dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez okres jednego roku. Przysługuje im również prawo do pobierania dodatkowych lekcji z poszczególnych przedmiotów, ale łączny wymiar zajęć wyrównawczych z języka polskiego i innych przedmiotów nie może przekroczyć  pięciu godzin w tygodniu.

Tak, dziecko będzie musiało przystąpić do egzaminu, ponieważ wszystkie egzaminy zewnętrzne są obowiązkowe.

Uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy przybyli z zagranicy i przystępują do egzaminów zewnętrznych mogą skorzystać z ułatwień (m.in. wykorzystanie odpowiednich środków dydaktycznych , np. słownika dwujęzycznego lub przedłużenie czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu) , które umożliwiają dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu do ich możliwości. Zasady te dotyczą również egzaminu maturalnego.

10 wskazówek, jak ułatwić dziecku powrót do polski

 • 1
  Poinformować je o planowanym powrocie do Polski odpowiednio wcześniej. Dziecko potrzebuje 6-8 tygodni, aby oswoić się z taką informacją.
 • 2
  Wspólnie planować powrót do kraju, zaangażować dziecko w proces przeprowadzki tak, aby czuło, że ma kontrolę nad tym, co się dzieje i miało swój udział w podejmowaniu ważnych decyzji.
 • 3
  Roztaczać optymistyczne, ale też realistyczne wizje, dotyczące powrotu do Polski. Warto przedstawić dziecku zarówno zalety (bliski kontakt z rodziną), jak i trudności (początkowy brak kolegów w szkole, problemy ze zrozumieniem poleceń i treści zadań na lekcji), wynikające z przeprowadzki.
 • 4
  Zorganizować pożegnanie dla przyjaciół dziecka ze szkoły, sąsiedztwa oraz zainicjować wzajemną wymianę numerów telefonów i adresów mailowych, aby po powrocie mogli utrzymywać kontakt.
 • 5
  Zadbać o zaaranżowanie pożegnania w klasie dziecka. Wydarzenie to jest nie tylko formą wsparcia psychicznego dla dziecka w ważnym momencie życia, ale pełni również funkcję zamknięcia pewnego etapu życia.
 • 6
  Poinformować dyrektora szkoły w Polsce o dotychczasowej historii edukacyjnej dziecka (zrealizowanym programie, osiągnięciach, zainteresowaniach) i zapytać o pomoc w wyrównaniu różnic programowych, rozwijaniu kompetencji językowych.
 • 7
  Poprosić wychowawcę nowej klasy dziecka o wprowadzenie go w życie szkoły i klasy, przyznanie mu „szkolnego przewodnika” , który pomoże w nauce i w kwestiach organizacyjnych w przestrzeni szkolnej oraz ułatwi odnalezienie się w środowisku rówieśniczym.
 • 8
  Zwrócić uwagę wychowawcy na mocne strony dziecka – posiadanie unikalnych doświadczeń, kompetencji językowych kraju emigracji – które pozwolą mu budować pozycję wśród nowych rówieśników i przedstawią go jako ucznia nie tylko potrzebującego pomocy, ale również mogącego zaoferować ją innym.
 • 9
  Pracować nad znajomością języka polskiego dziecka: mówieniem, pisaniem, czytaniem. Dobre posługiwanie się językiem polskim nie tylko ułatwi dziecku naukę, ale pomoże w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Rozwijanie nowych znajomości ułatwi również z pewnością kontynuowanie zainteresowań w dziedzinach sportu i sztuki.
 • 10
  Pamiętać, że „powrót do Polski” w przypadku dziecka może oznaczać tak naprawdę emigrację. Dotyczy to dzieci, które urodziły się już za granicą lub wyjechały z Polski we wczesnym okresie dzieciństwa. Radość rodziców z powrotu do ojczyzny wcale nie musi być dzielona przez dziecko, dla którego zmiana miejsca zamieszkania może wiązać się z dużym „szokiem kulturowym”.

W jaki sposób polonijka pomoże twojemu dziecku w powrocie do polskiej szkoły?

Trudności dzieci powracających do polski
Rozwiązania polonijki
Mały zasób słownictwa
Zajęcia z nauczycielami i scenariusze lekcyjne: Twoje dziecko ma szansę obcowania ze słownictwem z poszczególnych przedmiotów zgodnych z polską podstawą programową.
Trudności z czytaniem
Baśnie i legendy po polsku Twoje dziecko może ćwiczyć umiejętność czytania - początkowo w oparciu o proste polskie baśnie, a później – lektury.
Problemy z kaligrafią
Kącik DIY szlaczki, kolorowanki, rękodzieło, zabawy z plasteliną – czyli wszystko, co pozwoli rozwijać motorykę ręki Twojego dziecka.
Tworzenie dłuższych prac pisemnych
Kącik literacki: Twoje dziecko może ćwiczyć umiejętność pisania listu, rozprawki, czy charakterystyki bohatera, korzystając z porad i wskazówek polonistów.