123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Nauka dla dzieci za granicą > Pomagamy w bezstresowym powrocie do Polski
Pomagamy w bezstresowym powrocie do Polski

Udostępniane przez Polonijkę materiały dydaktyczne oparte o polską podstawę programową, pomagają rozbudowywać i ubogacać słownictwo, eliminować błędy gramatyczne, poprawiać składnię oraz płynność posługiwania się językiem polskim.

Czytane lektury oraz wiersze powiększają zasób słów i znacznie rozbudowują wyobraźnię językową, dzięki której używane przez dzieci wyrazy, konstrukcje i zwroty nie są jedynie wynikiem zapamiętanych schematów, ale również słowotwórczej inwencji dziecka, co jest następstwem prawidłowego i realnego rozumienia języka.

Uczestnictwo w webinariach i kontakt z żywym, mówionym językiem oraz regularne rozmowy i wspólna nauka z “kolegą z ławki” sprawiają, że użycie języka polskiego przez ucznia staje się wynikiem naturalnego procesu myślowego, a nie wyuczonych na pamięć słów i konstrukcji.

Uczniowie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu on-line otrzymują Świadectwo Polonijki, które w połączeniu ze świadectwem szkoły zagranicznej ułatwia powrót i kontynuację edukacji w polskiej szkole.

Nauka z Polonijką poszerza horyzonty, umożliwiając podjęcie studiów na uczelni wyższej w Polsce w przyszłości.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.