polskie nauczanie poza granicami

Pomagamy w bezstresowym powrocie do Polski

Udostępniane przez Polonijkę materiały dydaktyczne oparte o polską podstawę programową, pomagają rozbudowywać i ubogacać słownictwo, eliminować błędy gramatyczne, poprawiać składnię oraz płynność posługiwania się językiem polskim. Czytane lektury oraz wiersze powiększają zasób słów i znacznie rozbudowują wyobraźnię językową, dzięki której używane przez dzieci wyrazy, konstrukcje i zwroty nie są jedynie wynikiem zapamiętanych schematów, ale również słowotwórczej inwencji dziecka, co jest następstwem prawidłowego i realnego rozumienia języka. Uczestnictwo w webinariach i kontakt z żywym, mówionym językiem oraz regularne rozmowy i wspólna nauka z “kolegą z ławki” sprawiają, że użycie języka polskiego przez ucznia staje się wynikiem naturalnego procesu myślowego, a nie wyuczonych na pamięć słów i konstrukcji. Uczniowie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu on-line otrzymują Świadectwo Polonijki, które w połączeniu ze świadectwem szkoły zagranicznej ułatwia powrót i kontynuację edukacji w polskiej szkole. Nauka z Polonijką poszerza horyzonty, umożliwiając podjęcie studiów na uczelni wyższej w Polsce w przyszłości.